Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Cephalanthera |

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. 1854, in P.E.Boissier, Diagn. Pl. Orient. 13: 12

Συνώνυμα:

Epipactis cucullata (Boiss. & Heldr.) Wettst. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Limodorum cucullatum (Boiss. & Heldr.) Kuntze [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Serapias cucullata (Boiss. & Heldr.) A.A.Eaton


Σημειώσεις είδους:

Είδος ενδημικό της Κρήτης, απειλούμενο από την υπερβόσκηση και σε μερικές περιοχές από την τουριστική ανάπτυξη με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να μειώνεται συνεχώς (Αλιμπέρτης & Αβραμάκης, 2009).


English

A Cretan endemic, this species is threatened in its natural environment by overgrazing and touristic development – consequently the population is in decline (Αλιμπέρτης& Αβραμάκης, 2009).


Βιβλιογραφία/References

Αλιμπέρτης Α.& Μ. Αβραμάκης, 2009. Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Στο: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη, editors: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Vol. 1. Πάτρα, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 258-260


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

αναφερόμενη στη τυπική δημοσίευση εικονογράφηση - illustration cited in protologue: fig. II

ισότυπος - isotypus