Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz

Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz 2004, Kompend. Eur. Orchid.: 43

Συνώνυμα:

* Dactylorhiza macedonica J.Hölzinger & Künkele [βασιώνυμο]; Dactylorhiza kalopissii f. macedonica (J.Hölz. & Künkele) P.Delforge


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δράμας Νομός Ημαθίας Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Διαφέρει από το τυπικό υποείδος, στο χείλος, που είναι πιο έντονα τρίλοβο, με ελάχιστες σκούρες κηλίδες ή και καθόλου, και το πλήκτρο που είναι καθαρά βραχύτερο της ωοθήκης (Τσίφτης & Καραγιανακίδου, 2009, σαν D. macedonica J.Hölzinger & Künkele). Η κατανομή του υποείδους, ακολουθεί την προαναφερθείσα δημοσίευση. Για κλείδα ανάμεσα στα υποείδη δες την καταχώρηση του τυπικού υποείδους. 

Το ένα άτομο που περιέβαλε η μελέτη των Hedrén et al. (2007) δείχνει πως το taxon είναι γενετικά απομονωμένο από τα συγγενή του. 


English

The clearly trilobed lip, without a (or with a very faint) pattern and a spur clearly shorter than the subtending ovary help to identify this subspecies (Τσίφτης & Καραγιανακίδου, 2009, as D. macedonica J.Hölzinger & Künkele). Distribution follows the aforementioned authors. For a key to the subspecies of D. kalopissi E. Nelson, see the entry for the typical subspecies. 

The one representative of this taxon used in the study of Hedrén et al. (2007) was genetically isolated from related taxa. 


Βιβλιογραφία/References

Hedrén, M.,  S.Nordstro, H.A.P. Hovmalm, H. Æ.Pedersen & S. Hansson, 2007. Patterns of polyploid evolution in Greek marsh orchids (Dactylorhiza; orchidaceae) as revealed by allozymes, AFLPs, and plastid DNA data. American Journal of Botany94(7): 1205–1218

Τσίφτης, Σ. & Β. Καραγιαννακίδου, 2009. Dactylorhiza macedonica J.Hölzinger & Künkele Στο: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη, editors: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Vol. 1. Πάτρα, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 353-355


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115072/1/Dactylorhiza/kalopissii/Nelson_Erich/macedonica//specimen.php