Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza kalopissii subsp. pythagorae (Gölz & H.R.Reinhard) Kreutz

Dactylorhiza kalopissii subsp. pythagorae (Gölz & H.R.Reinhard) Kreutz 2004, Kompend. Eur. Orchid.: 43

Συνώνυμα:

* Dactylorhiza pythagorae Gölz & H.R.Reinhard [βασιώνυμο]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Σάμου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος είναι ενδημικό της Σάμου.

Το χείλος (πλ. × μ. 8.8-15 × 10-14.5mm, Τσίφτης, 2009, σαν D. pythagorae Gölz & H.R.Reinhard) είναι ελαφρά μεγαλύτερο (αν και οι μετρήσεις αλληλοεπικαλύπτονται) του τυπικού υποείδους, και άστικτο ή με ελαφρά στίγματα και γραμμώσεις κατά μήκος, τα φύλλα στενά λογχοειδή, άστικτα (Πέτρου et al., 2009; Τσίφτης, 2009). Ξεχωρίζει εύκολα, διότι δεν υπάρχει άλλο είδος Dactylorhiza στη Σάμο, πέρα από την D. romana (Sebast.) Soó ssp. romana που είναι τελείως διαφορετική. 

Το υποείδος κινδυνεύει από την ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να διαταράξει το ενδιαίτημά του (ρέματα σε δάση βελανιδιάς και πλατάνου - Τσίφτης, 2009, σαν D. pythagorae Gölz & H.R.Reinhard). 

Όπως και η D. kalopissii ssp. macedonica (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz, είναι γενετικά απομονωμένη (όπως και γεωγραφικά) από τους υπόλοιπους πληθυσμούς της Ελλάδας, και φαίνεται πως πρόκειται για taxon που προέρχεται από τον Μικρασιατικό κλάδο της D. incarnata (L.) Soó s.l. (Hedrén et al., 2007), γεγονός που μπορεί να σημαίνει πως θα πρέπει να αναγνωριστεί σαν ξεχωριστό είδος ή υποείδος άλλου taxon (Hedrén et al., 2007).


English

A Samos island endemic, this taxon has a lip slightly larger than the typical subspecies  (W. × L. 8.8-15 × 10-14.5mm, Τσίφτης, 2009, as D. pythagorae Gölz & H.R.Reinhard) with a faint (if any) pattern. Leaves are narrowly lanceolate and unspotted (Delforge, 2005; Πέτρου et al., 2009; Τσίφτης, 2009). It can be easily identified, since it is the only member of the genus present on the island of Samos apart from D. romana (Sebast.) Soó ssp. romana. 

This taxon is threatened in nature, due to human activity which results in habitat destruction (streams in oak and plane forests - Τσίφτης, 2009, as D. pythagorae Gölz & H.R.Reinhard). 

As with D. kalopissii ssp. macedonica (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz, D. kalopissii subsp. pythagorae (Gölz & H.R.Reinhard) Kreutz is genetically isolated (as well as geographically) from the populations of mainland Greece - it seems related to the Asia Minor clade of D. incarnata (L.) Soó s.l. (Hedrén et al., 2007), however there is a need for further study before any taxonomic decisions are made (Hedrén et al., 2007). 


Βιβλιογραφία/References

Hedrén, M., S. Nordstro, H.A.P. Hovmalm, H.Æ.Pedersen & S. Hansson, 2007. Patterns of polyploid evolution in Greek marsh orchids (Dactylorhiza; orchidaceae) as revealed by allozymes, AFLPs, and plastid DNA data. American Journal of Botany94(7): 1205–1218

Τσίφτης, Σ., 2009. Dactylorhiza pythagorae Gölz & H.R.Reinhard Στο: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη, editors: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Vol. 1. Πάτρα, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 356-357


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

ισότυπος - isotypus


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115100/1/Dactylorhiza/kalopissii/Nelson_Erich/pythagorae/Goelz_Peter_Reinhard_Hans_R./specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115099/1/Dactylorhiza/kalopissii/Nelson_Erich/pythagorae/Goelz_Peter_Reinhard_Hans_R./specimen.php http://www.greekorchids.gr/d_pythagorae.htm