Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis leptochila subsp. neglectaKümpel

Epipactis leptochila subsp. neglecta Kümpel 1982, Mitt. Arbeitskreises Beob. Heimischer Orchideen 11: 29

Συνώνυμα:

Epipactis leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan; Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel; Epipactis viridiflava H.Low


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δράμας Νομός Καβάλας Νομός Σερρών

Παγκόσμια κατανομή:
Middle Europe Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

H κατανομή ακολουθεί τους Antonopoulos & Tsiftis (2012). Για διαγνωστικά του είδους, δες την καταχώρηση της E. leptochila ssp. naousaensis (Robatsch) Kreutz.

Πρόσφατη προσθήκη στην ορχεοχλωρίδα της χώρας, σύμφωνα με τους Antonopoulos & Tsiftis (2012) ανθίζει 2 βδομάδες νωρίτερα από την E. leptochila ssp. naousaensis (Robatsch) Kreutz, και διαφέρει στο ότι τα φύλλα μπορεί να έχουν ελικοειδή ή δίσειρη διάταξη, και σε τεχνικές λεπτομέρειες στο χείλος. Τα φύλλα είναι πιο σκούρο πράσινο (Delforge, 2006, σαν E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan). 

Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, τα ελληνικά άτομα του υποείδους, δεν έχουν μακρύτερο από ότι πλατύτερο υποχείλειο. Αναφέρονται υβρίδια με την E. helleborine (L.) Crantz (Delforge, 2006, σαν E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan; Antonopoulos & Tsiftis, 2012) τα οποία ξεχωρίζουν από τον ροζ/μοβ ποδίσκο της ωοθήκης (Delforge, 2006, σαν E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan).


English

Distribution data follows Antonopoulos & Tsiftis (2012). For diagnostic characters concerning the species, check the entry for E. leptochila ssp. naousaensis (Robatsch) Kreutz.

This taxon is a recent addition to the orchid flora of Greece, first reported by Antonopoulos &Tsiftis (2012). It flowers two weeks earlier than E. leptochila ssp. naousaensis (Robatsch) Kreutz. It differs by the leaves being dark green, alternating either in a helix or in two rows, and technical details of the lip (Delforge, 2006, as E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan). 

According to the aforementioned literature, Greek populations of this subspecies do not bear an epichile that is longer than its width. Hybrids with E. helleborine (L.) Crantz seem to be common (Delforge, 2006, as E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan; Antonopoulos & Tsiftis, 2012) and can be told apart by the pedicel of the ovary that is tinted pink/violet (Delforge, 2006, as E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan).


Βιβλιογραφία/References

Antonopoulos Z. & S. Tsiftis, 2012. Epipactis purpurata Sm. and Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel (Orchidaceae), two new Epipactis taxa for the flora of Greece. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. Vol. 29(1): 81-91 


Σημειώσεις:

http://www.aho-bayern.de/taxa/ep_negl.html http://www.greekorchids.gr/ep_neglecta.htm