Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis persica(Soó) Hausskn. ex Nannf.

Epipactis persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. 1946, Bot. Not. 1946: 2

Συνώνυμα:

* Helleborine persica Soó [βασιώνυμο]; Epipactis helleborine subsp. persica (Soó) H.Sund. [nom. inval. – χωρίς σελίδα βασιώνυμου]; Epipactis microphylla subsp. persica (Soó) Hautz.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Λέσβου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Middle Asia Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Βρέθηκε στην Ελλάδα, το 2010 (Tsiftis, 2010), στη Λέσβο. Δεν πρέπει να υπάρχει θέμα σύγχησης ανάμεσα στα άλλα είδη του νησιού. 

Διαγνωστικοί χαρακτήρες (Delforge, 2006; Soó, 1927; Tsiftis, 2010)

Φυτό: 1(2) λεπτοί βλαστοί, ελαφρά χνουδωτοί  10-40cm. Φύλλα: ένα στη βάση που αγκαλιάζει το μίσχο, 2-4, ελλειπτικά-λογχοειδή, 1,5-3,5 × 3-6cm (πλ. × μ.), τα χαμηλότερα κοντύτερα του αντίστοιχου μεσογονάτιου, τα άνω μακρύτερα, τα πρώτα πραγματικά φύλλα συνήθως 10-20cm από τη βάση του φυτού, σε δίσειρη διάταξη (ή ελαφρά ελικοειδή). Ανθοφόρο: ανοιχτοπράσινο, με σχετικά αραιό χνούδι, που φέρει 5-20 άνθη. Βράκτια: το πρώτο μακρύτερο του άνθους, όμοιο με φύλλο, λογχοειδές, τα πρώτα συνήθως μακρύτερα του άνθους+ωοθήκης. Άνθη: 15mm (μικρά), οριζόντια αρχικά αλλά κρεμάμενα μόλις ανοίξουν, ανοιχτά ή μισάνοιχτα, ανοιχτό πράσινο με κόκκινες/ροζ αποχρώσεις εσωτερικά. Επιχείλειο: με 2 κάλλους όχι έντονους, σε καφέ/ανοιχτό ροζ, μυτερό, η άκρη γυριστή προς τα πίσω. Ωοθήκη: πράσινη, απιοειδής, με ελαφρύ χνούδι, μεγάλη σε σχέση με το άνθος, με  ποδίσκο.


English

A recent addition to the Greek orchid flora, it was found on the island of Lesbos in 2010 (Tsiftis, 2010). Identification should not be a problem, bearing in mind the other taxa present on the island.  

Diagnostic characters (Delforge, 2006; Soó, 1927; Tsiftis, 2010)

Plant: bearing 1(2) slender stems, sparsely pubescent, 10-40cm. Leaves: one clasping the stem present at the base, the rest 2-4 elliptic-lanceolate, 1,5-3,5 × 3-6cm (W × L) - lower leaves shorter than the subtending internode, the top ones longer, first real leaves usually present 10-20cm above the soil, alternating in two rows (sometimes slightly helically). Inflorescence: light green, sub-pubescent, carrying 5-20 flowers, lax. Bracts: the first longer than the length of flower+ovary, leaf like, lanceolate, the firsts usually longer than the ovary+flower. Flowers: 15mm (rather small) in diameter, initially held horizontally, then pendant just after opening, open or campanulate, light green with pink(reddish) hues adaxially. Epichile: bearing 2 inconspicuous, light brown/pinkish calli, pointy, the tip curving down and backwards. Ovary: green, pyriform, sub-pubescent, with a pedicel, big when compared with the flower size. 


Βιβλιογραφία/References

Soó von Bere, K.R., 1927. Helleborine persica Soó. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Vol.24: 36-37

Tsiftis, S., 2010. Epipactis persica subsp. persica (Orchidaceae), a new taxon for the flora of Greece. J. Eur. Orch., Vol. 42(3): 477-486


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος (βιβλιογραφική αναφορά άγνωστη) - lectotype (reference unknown)


Σημειώσεις:

http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_pers.html http://www.greekorchids.gr/ep_persica.htm