Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Himantoglossum |

Himantoglossum jankaeSomlyay, Kreutz & Óvári

Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári 2012, Phytotaxa 73: 9

Συνώνυμα:

Himantoglossum affine subsp. levantinum (B.Baumann & H.Baumann) Kreutz (?); Himantoglossum caprinum [sensu auct.]; Himantoglossum caprinum subsp. levantinum B.Baumann & H.Baumann (?); Himantoglossum caprinum subsp. robustissimum Kreutz (?); Himantoglossum caprinum subsp. rumelicum H.Baumann & R.Lorenz (?)


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Eastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν όνομα αντικαθιστά το όνομα 'H. caprinum' που χρησιμοποιούταν εκ' παραδρομής για το παρόν είδος, σύμφωνα με τους Molnár et al., (2012). 

Το όνομα H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. αφορά τελείως διαφορετικό είδος (δες σημειώσεις γένους - σύνδεσμος). Για αυτούς τους λόγους, και επειδή η συνωνυμία του παρόντος είδους δεν είναι ακόμα σταθερή, κάποια συνώνυμα δίνονται με αμφιβολία (αυτά δίνονται με '?'). 


English

The present name, replaces the erroneously applied name 'H. caprinum' which was habitually used for this taxon (Molnár et al., 2012). 

The name H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. is to be applied to a very different species (see entry for genus - link). Consequently the list of synonyms is not yet stabilised and the names under review are marked with a question mark. 


Βιβλιογραφία/References

Molnár, A.V., K. Kreutz, M. Óvári, A.N. Sennikov, R.M. Bateman, A. Takács,L. Somlyay, & G. Sramkó, 2012. Himantoglossum jankae (Orchidaceae: Orchideae), a new name for along-misnamed lizard orchid. Phytotaxa Vol.73:8–12


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

(περιλαμβάνει τον ολότυπο και φωτογραφικό υλικό - with photographs, including the holotype)