Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Serapias |

Serapias cordigera subsp. cordigera L.

Serapias cordigera subsp. cordigera L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1345

Συνώνυμα:

Helleborine cordigera (L.) Pers. [συν. της S. cordigera s.l.]; Lonchitis cordigera (L.) Bubani [συν. της S. cordigera s.l.]; Serapias cordigera f. ochrantha Landwehrl; Serapias cordigera subsp. cretica B.Baumann & H.Baumann [? - δες σημειώσεις]; Serapias cordigera subsp. gentilii C.Venhuis, P.Venhuis & Kreutz; Serapias cordigera subsp. lorenziana (H.Baumann & Künkele) Kreutz; Serapias cordigera subvar. curvifolia (J.A.Guim.) E.G.Camus; Serapias cordigera subvar. leucantha (J.A.Guim.) E.G.Camus; Serapias cordigera var. cretica (B.Baumann & H.Baumann) P.Delforge [? - δες σημειώσεις]; Serapias cordigera var. curvifolia J.A.Guim.; Serapias cordigera var. leucantha J.A.Guim.; Serapias cordigera var. mauritanica (E.G.Camus) E.Nelson ex P.Delforge; Serapias lingua var. cordigera (L.) Savi [συν. της S. cordigera s.l.]; Serapias lorenziana H.Baumann & Künkele; Serapias ovalis Rich.; Serapias pseudocordigera var. mauritanica E.G.Camus; Serapias vomeracea f. artemisiae (W.Hahn, Kreutz & Passin) P.Delforge; Serapias vomeracea subsp. artemisiae W.Hahn, Kreutz & Passin; Serapiastrum cordigerum (L.) A.A.Eaton [συν. της S. cordigera s.l.]


Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Τέσσερα υποείδη αναγνωρίζονται στο παρόν είδος - στους Ελληνικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με το WCSF (22/6/2015) και τους Dimopoulos et al. (2013) αναγνωρίζονται δύο υποείδη. Εδώ το σύνολο των Ελληνικών πληθυσμών, θεωρείτε πως ανήκουν στο τυπικό υποείδος.

Το δεύτερο υποείδος που αποδέχονται οι προαναφερθέντες μελετητές (η Serapias cordigera subsp. cretica B.Baumann & H.Baumann και τα ομοτυπικά της συνώνυμα) θεωρείτε πως αντιπροσωπεύει ή υβρίδιο της S. cordigera L. με την S. vomeracea (Burm.f.) Briq. (= Serapias × kelleri A.Camus) ή με άλλο είδος (ίσως με την S. bergonii E.G.Camus), ή απλά τοπική παραλλαγή, και δεν είναι αποδεκτό. 

Για διάγνωση δες την κλείδα στη καταχώρηση του γένους (σύνδεσμος). 


English

Four subspecies are accepted for the present species - Greek populations, according to WCSF (22/6/2015) and Dimopoulos et al. (2013) can be separated in two subspecies. Here Greek populations are accepted as belonging to the typical subspecies. 

The second subspecies accepted by the aforementioned authors (Serapias cordigera subsp. cretica B.Baumann & H.Baumann and its homotypic synonyms) refers probably to the hybrid Serapias × kelleri A.Camus (= S. cordigera L. × S. vomeracea (Burm.f.) Briq.) or a hybrid of S. cordigera L. with some other species (maybe S. bergonii E.G.Camus), or it is just a local variation, hence it is not accepted here as distinct. 

For differentiation, see the key at the entry of the genus (link).


Βιβλιογραφία/References 

Dimοpoulos, P., T. Raus, E. Bergmeier, T. Constantinidis, G. Iatrou, S. Kokkini, A. Strid & D. Tzanoudakis, 2013. Vascular plants of Greece. An annotated checklist: 1-372. Botanic gardens and botanical museum Berlin-Dahlem, Berlin and Hellenic botanical society, Athens. Berlin, Germany.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Enayet Hossain & El-Gadi in Jafri & El-Gadi (ed.), 1985. Fl. Libya 119 : 35